Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Τι μπορεί να κάνει, όμως, ένας εγγυητής που υπαίτια ή ανυπαίτια έμπλεξε σε έναν κυκεώνα οφειλών που δημιούργησαν άλλοι;

Σε ποιο βαθμό ισχύει η a priori συμβατική παραίτησή του από τις προβλεπόμενες «προστατευτικές» ενστάσεις του Αστικού Κώδικα;
Οι δυνατότητες ενός εγγυητή, λοιπόν, σε μια τέτοια περίπτωση είναι δύο. Είτε να προσπαθήσει να ρυθμίσει μια οφειλή επικαλούμενος σχετικές δυνατότητες που παρέχουν διάφοροι νόμοι (πχ εξωδικαστικός μηχανισμός, υπαγωγή στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Κώδικας Δεοντολογίας, εξυγίανση επιχειρήσεων που καταλαμβάνει και τους εγγυητές κλπ) είτε να την αμφισβητήσει. Στη δεύτερη περίπτωση έχει τρία βασικά όπλα στη φαρέτρα του.
Πρώτα πρώτα θα μπορούσε να επικαλεστεί –εάν έτσι έχουν τα πραγματικά περιστατικά– ότι η χορηγηθείσα εγγύηση είναι προϊόν πλάνης, απάτης ή απειλής και να ζητήσει δικαστικώς την ακύρωση της σύμβασης εγγυήσεως. Ωστόσο, το σχετικό δικαίωμα αποσβήνεται με την παρέλευση δύο ετών από την επομένη ημέρα της καταρτίσεως της δικαιοπραξίας πλην της περίπτωσης που η πλάνη, η απάτη ή η απειλή εξακολούθησαν και μετά την υπογραφή της σύμβασης. Στην τελευταία περίπτωση η εν λόγω αποσβεστική προθεσμία των δύο ετών αρχίζει από την επομένη ημέρα αφότου πέρασε η κατάσταση που ήταν η δημιουργός της ελαττωματικής βουλήσεως του συμβαλλομένου, δηλαδή από την αποκάλυψη της πλάνης ή απάτης ή από την παύση της απειλής.
Δεύτερον θα μπορούσε να ισχυριστεί, έχοντας το σχετικό βάρος απόδειξης, ότι η χορηγηθείσα εγγύηση αποτελεί προϊόν καταχρηστικής συμπεριφοράς, στην περίπτωση που η δανείστρια τράπεζα γνώριζε την κακή οικονομική κατάσταση του πρωτοφειλέτη και το απέκρυψε από τον εγγυητή. Πράγματι, οι τράπεζες ασκούν εν πολλοίς δημόσια λειτουργία.
Η ενάσκηση συνεπώς των δικαιωμάτων τους έναντι των πιστούχων ή των εγγυητών – πελατών τους θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Οι τελευταίες επιβάλουν στην τράπεζα -λόγω και της φύσεως της πιστωτικής σχέσεως ως διαρκούς ενοχικής σχέσης ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών- την υποχρέωση προστασίας εν γένει των συμφερόντων των πελατών της, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε υπέρμετρα επαχθής συνέπεια, ικανή να επιφέρει βλάβη σε αυτούς.
Τρίτον θα μπορούσε να προβάλει την περιλάλητη «ένσταση απελευθέρωσης του εγγυητή». Η τελευταία, μολονότι αποτελεί ενδοτικό δίκαιο και καταρχήν χωρεί παραίτηση του οφειλέτη από το δικαίωμα προβολής της (όπως άλλωστε υπάρχει σε όλα τα προδιατυπωμένα συμβατικά έγγραφα των τραπεζών) δύναται να προταθεί –ασχέτως προηγηθείσας παραίτησης- όταν η αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους εκ μέρους του πρωτοφειλέτη οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια της τράπεζας. Πότε θα μπορούσε να υπάρχει στην πράξη ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Κάθε περίπτωση θα πρέπει να κριθεί αυτοτελώς.
Όλως ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση που η τράπεζα επί μακρόν δεν καταδίωξε τον πρωτοφειλέτη με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η ικανοποίηση της απαίτησής της από αυτόν, η καθυστέρησή της να εγγράψει πρώτη εμπράγματα βάρη στην περιουσία του πρωτοφειλέτη, πριν αυτός καταστεί αναξιόχρεος, η παράταση προθεσμίας εξόφλησης των οφειλών εν αγνοία του εγγυητή, με αποτέλεσμα την αδυναμία ικανοποίησης από τον πρωτοφειλέτη, η μη έγκαιρη αποδοχή της πρότασης εξόφλησης εκ μέρους του πρωτοφειλέτη και η επιγενόμενη αφερεγγυότητα αυτού, η μη αναγγελία στην πτώχευση του πρωτοφειλέτη ή η μη αναγγελία στον πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων του πρωτοφειλέτη, η παραίτηση του δανειστή από τα δικαιώματά του, η αύξηση του πιστωτικού ορίου του πρωτοφειλέτη –που ισόποσα επαυξάνει και την ευθύνη του εγγυητή– μολονότι ο πρώτος είχε περιέλθει ήδη σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, η ανεύθυνη δανειοδότηση του πρωτοφειλέτη με αποτέλεσμα το παθητικό να υπερβεί το ενεργητικό της περιουσίας του, η αδράνεια είσπραξης τοκοχρεολυσίων από την πρωτοφειλέτρια εταιρία όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής εισπράττουν υπέρμετρες αμοιβές και bonus εν γνώσει της τράπεζας  κλπ.
Εν κατακλείδι, ακόμη και σήμερα που οι συμβάσεις προσχωρήσεως περιόρισαν σε σημαντικό βαθμό τα δικαιώματα των εγγυητών, οι τελευταίοι υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τις οφειλές τους –πριν αυτές καταστούν τελεσίδικες– και να ελπίζουν σε ένα νέο ξεκίνημα απαλλαγμένο από τα λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος.

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Οι δανειολήπτες δεν είναι "μπαταξίδες", χρειάζονται περισσότερο προστασία

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη *

  Δεν θεωρώ ότι ο οφειλέτης σήμερα δικαιώνεται όπως ο ίδιος το επιθυμεί και ουσίας το δικαιούται.Αναφέρομαι για τον  καταναλωτή -δανειολήπτη , που ενώ έχει προσφύγει στις διατάξεις του ν.3869/2010, νοιώθει την απόρριψη της αίτησης του.
  Δεν κρίνω, αν ο δικαστής έκρινε σωστά ή λάθος, απορρίπτοντας μία αίτηση οφειλέτη, εκείνο που εγώ οφείλω να παρουσιάσω και ουσίας να υπογραμμίσω  είναι,
η λάθος προσέγγιση του θέματος.
  Υπάρχει μία απόφαση του Αρείου Πάγου, πάνω στην οποία στηρίζονται πολλές αρνητικές αποφάσεις των Ειρηνοδικείων της Χώρας, που εστιάζουν οι δικαστές στην απόφασή τους,στην υπαιτιότητα του οφειλέτη για  δανεισμό, προσδίδοντας "δόλο",αφού δεν είχε την δανειακή δύναμη ανταπόκρισης  πληρωμής του δανείου του.
  Και επειδή, υπάρχουν σήμερα σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κατατειθεμένες στα Ειρηνοδικεία της Χώρας για ένταξη στο ν.3869/2010, πάνω από 180.000 αιτήσεις , με αδίκαστες  αιτήσεις ,σε ποσοστό το 50% από αυτές και με απόρριψη το 40% αυτών,οφείλουμε να ενημερώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί οι δανειολήπτες, ζητούν απάντηση αιτιολογημένη, αληθινή.
Η απάντηση είναι :
Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, που κατέφυγαν στο ν.3869/2010 για να ρυθμίσουν  τα χρέη τους , δανείστηκαν  σε προηγούμενα έτη, (2002- 2006) όμως ,η επελθούσα κρίση της Χώρας ,από το 'ετος 2009,  ένοιωσε οικονομική  αδυναμία ανταπόκρισης, στην καταβολή  των δόσεων, με αποτέλεσμα , να προσέλθουν στις τράπεζες και να ζητήσουν μία νέα ρύθμιση, επομένως  δεν ισχύει ο ισχυρισμός , της δόλιας δανειοδότησης , που αποδίδεται σαυτούς, καθώς οι περισσότεροι 'οταν δανείστηκαν είχαν εισόδημα και γιαυτό δανείστηκαν, Όμως , με την Οικονομική κρίση της Χώρας, έχασαν αναίτια τα εισοδήματα τους, είτε από μείωση του μισθού, της σύνταξης, ή χάνοντας την εργασία τους.
Όμως υπάρχει η λύση και μάλιστα σήμερα!!!
Μπορεί και σήμερα  με την υπάρχουσα νομοθεσία (ν.Κατσέλη -Σταθάκη), να σωθεί το σπίτι κάποιου οφειλέτη, που έχει στεγαστικό δάνειο, αρκεί να συγκεντρώνει τις εξής προϋποθέσεις
Ποιος δανειολήπτης  δικαιούται επιδότηση στην πληρωμή της ορισθείσας δόσης
1)Να έχει προσφύγει στο ν.Κατσέλη-Σταθάκη και να έχει δικαστική απόφαση
2) Η κατοικία να είναι μέχρι 120 τ.μ για τον άγαμο , 140 για τον έγγαμο ,συν 20 τ.μ για κάθε τέκνο.
3)Το εισόδημά του, να καλύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί
4)Να έχει κριθεί  στο παρελθόν συνεργάσιμος δανειολήπτης , από τους πιστωτές του.
Το Κράτος , βοηθάει τον αδύναμο δανειολήπτη  ,στην ανταπόκριση της ορισθείσας από το Δικαστήριο δόσης, και να σώσει το σπίτι του ,αρκεί να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα νομοθεσία (ένταξη στο ν.Κατσέλη-Σταθάκη) που ισχέι μέχρι 31-12-2018
  Η Κυβέρνηση, έχει υπολογίσει   στον προϋπολογισμό της , με100.000.000  ερώ γι αυτή την χρηματοδότηση, σε οικονομικά αδύναμους δανειολήπτες ,
Για να τύχει ο κάθε  οικονομικά αδύναμος δανειολήπτης την χρηματοδότηση της απαιτούμενης  δόσης ,για την κάλυψη του στεγαστικού δανείου οφείλει
=Να κάνει την προβλεπόμενη από τον νόμο αίτηση , στην αρμόδια Αρχή (Υπ.Οικονομίας)
-Ανάλογα με το εισόδημα του δανειολήπτη,είναι το ποσοστό καταβολής δόσης,  π.χ 5% για εισόδημα μέχρι 8,000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή ,από το Κράτος, ισχύει για μια τριετία , σε συνέχεια επανεξετάζεται.

*Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Χρήσιμες συμβουλές , για αγορά παιχνιδιών "ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  19-12-2017
 
Χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς χριστουγεννιάτικες αγορές παιχνιδιών στους μικρούς μας φίλους από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Αναλυτικότερα:

Πλησιάζοντας  τα Χριστούγεννα, όλοι μας ,τα  προσδοκούμε λαμπερά, φωτεινά, χαρούμενα, παραδοσιακά, παρά την   φτώχεια των νοικοκυριών, από την γενικότερη οικονομική ύφεση, (που πλήττει την Χώρα μας),  και την λιγότερη αγοραστική δύναμη  μας, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  κάνει την προσπάθεια της υπέρβασης και σ' αυτές τις γιορτές,  να δώσει μια θετική νότα  στην αγορά της Κρήτης καλώντας τους καταναλωτές να κατέβουν  στην αγορά, βοηθώντας  τόσο τους ίδιους ,διαφοροποιώντας την ψυχολογία τους,  αλλά  και  στηρίζοντας τα τοπικά καταστήματα τις Κρητικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα την τοπική οικονομία  της.
Και επειδή δεύτερη έγνοια μας από το να εφοδιαστούμε τρόφιμα είναι  η αγορά παιχνιδιών, είτε για τα ίδια μας τα παιδιά ή  για άλλα ,σημαντικότατο είναι η αγορά ασφαλών παιχνιδιών, για να έχουμε χαρούμενες γιορτές.
Λίγη σχολαστικότητα στην επιλογή ενός παιχνιδιού επιβάλλεται, όχι από κανόνες, αλλά για να χαρίσουμε την χαρά που επιθυμούμε στα παιδιά, και όχι να προσθέσουμε ατυχήματα από αμέλεια μας.
Χιλιάδες παιδιά μέρες γιορτινές,  μέρες χαράς, αναγκάζονται να μην παίζουν, αλλά να βρίσκονται στα νοσοκομεία, από μη ασφαλή παιχνίδια και από αμέλεια δική μας. Είναι αλήθεια ότι, οι καιροσκόποι και οι κερδοσκόποι δεν σέβονται κανένα και τίποτα, ούτε τα παιδιά μας, θεό τους έχουν τον πλούτο και μέριμνα τους είναι πως να τον αυξήσουν.Είναι σαφέστατο ότι ,η σωστή επιλογή και η χρήση των παιχνιδιών, από κάθε παιδί, σύμφωνα με την δική μας καθοδήγηση και επίβλεψη μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Τι προσέχουμε πριν επιλέξουμε να αγοράσουμε ένα παιχνίδι

6 σημαντικές συμβουλές : Μεγάλη Προσοχή!!!


1)Να είναι σύμφωνο με την ηλικία του παιδιού, επιβάλλεται σε κάθε συσκευασία παιχνιδιού να αναγράφεται η ηλικία βάσει της   οποίας κάθε παιδί μπορεί να κάνει χρήση.
2)Να είναι ασφαλές, να φέρει την σήμανση CE βάσει της οποίας ο κατασκευαστής μας γνωρίζει ότι παρέχει την ασφάλεια στο εν λόγο παιχνίδι.
3)Να υπάρχουν οδηγίες χρήσης σε κάθε συσκευασία του παιχνιδιού στην Ελληνική γλώσσα, ώστε κάθε παιδί βοηθώντας το από κάποιον μεγαλύτερο , να μπορεί να το συναρμολογήσει και να το χρησιμοποιήσει παίζοντας το , βοηθώντας έτσι την ανάπτυξη της ευστροφίας την ανάδειξη της ενεργητικότητας του αλλά και της δεξιοτεχνίας του.
4)Δεν παρασυρόμαστε, δεν αγοράζουμε ένα παιχνίδι επειδή το είδαμε σε κάποιο διαφημιστικό σποτ, και ακριβότερο σίγουρα θα είναι, αλλά και χαρά μπορούμε να προσφέρουμε με ένα άλλο παιχνίδι φθηνότερο , σημασία έχει η αγάπη που χρειάζονται τα παιδιά μας.
5)Αγοράζουμε πάντα τα παιχνίδια για τα παιδιά μας, από επώνυμα καταστήματα, προτιμούμε τις τοπικές επιχειρήσεις, αποφεύγουμε να αγοράσουμε παιχνίδια από πλανόδιους μικροπωλητές όσο φθηνά και αν μας προσφέρονται, είναι παιχνίδια ανασφαλή μπορεί να είναι κατασκευασμένα από χημικές ουσίες και άλλα υλικά μη ασφαλή για τα παιδιά μας, αλλά και μπορεί να έχουν μικρά τεμαχίδια τα οποία να αποβούν μοιραία στην υγεία τους, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, που παίζοντας τα βάζουν στο στόμα κινδυνεύοντας να υποστούν απόφραξη και ασφυξία.
6)Δεν αγοράζουμε παιχνίδια που εκ της φύσεως τους (πιστόλια με πλαστικά σφαιρίδια, dvd με περίεργες φιγούρες) διαταράσσουν την ήρεμη ψυχοσύνθεση των παιδιών και τους δημιουργούν φοβικές και επιθετικές τάσεις, μέλημά μας είναι από το παιχνίδι το παιδί να δημιουργεί, να αναπτύσσεται και να ωριμάζει, ώστε να ετοιμάζεται για την μετάβαση του στην επόμενη ηλικιακή φάση.

Τέλος επειδή όλοι νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας και αγοράζοντας τους παιχνίδια θέλουμε να τους προσφέρουμε την χαρά και ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που και το έθιμο μας θέλει να τους προσφέρουμε επιπλέον παιχνίδια, ας διαθέσουμε περισσότερο χρόνο στην επιλογή των παιχνιδιών, ας το κάνουμε το αξίζουν.

΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και τα τηλέφωνα 282192666 του Γραφείου του Καταναλωτή, μπορεί να προσφέρει ενημέρωση, στην σωστή επιλογή παιχνιδιών, αλλά και προστασία, σε περιπτώσεις καταστρατήγησης των κανόνων της αγοράς, από "επιτήδειους" μη νόμιμες εμπορικές πρακτικές.

 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Νέες καταβολές χρημάτων ,για δικαιούχους , των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ δόθηκαν σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2017"ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 18-12-2017

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τα μέλη της, πρώην ασφαλισμένους στις ασφαλιστικές  εταιρείες  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ, που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, ότι όπως ανακοίνωσε ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των  εν λόγω εταιρειών , σήμερα , 18 Δεκεμβρίου 2017 δόθηκαν ,νέες  εντολές  πληρωμής χρημάτων στους δικαιούχους. ,
Ουσίας, επί της ανακοίνωσης νέα ποσά προσωρινών διανομών έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των τραπεζών ,που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής και είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών αυτών.
'Συμπληρωματικά, όπως διευκρινίζεται  από την εκκαθάριση, η διαδικασία προσωρινής διανομής, είναι σε εξέλιξη και θα είναι, έως ότου καταβληθεί, στο σύνολο των πιστοποιημένων δικαιούχων, το ποσό των προσωρινών διανομών, για το οποίο έχει διατηρηθεί απόθεμα. Οι καταβολές των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης – επαλήθευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιρειών και και για  διευκόλυνση , τα μέλη της ΄Ένωσης, μπορούν να απευθύνονται σαυτή, στα γνωστά τηλέφωνα 2821092306 και 2821092666
Έπειτα από τα παραπάνω,  η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καθησυχάζει τα μέλη της, που μέσω αυτής πιστοποιήθηκαν , να μην ανησυχούν.
Για περισσότερη ενημέρωση στα τηλ.της ΄Ένωσης 2821092306, 2821092666
 Σημείωση σημαντική επείγουσα: Ενημερώνουμε  τους πολίτες της Κρήτης, που δεν έχουν δηλώσει δικαιούχοι από ασφάλιση ζωής , και θέλουν να συμμετέχουν στο μέρισμα , να επικοινωνήσουν άμεσα με την ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για την  σχετική πιστοποίηση.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Εκατοντάδες υπερχρεωμένοι Κρητικοί θέλουν να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη

«Κοσμοσυρροή» στα γραφεία της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Εκατοντάδες είναι και στην Κρήτη οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες που θέλουν να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες τους.
Η οικονομική κρίση – που ταλανίζει εδώ και οκτώ χρόνια τους πολίτες της χώρας – έχει «γονατίσει» όλους όσοι πήραν δάνεια από τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια και τώρα δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν με κίνδυνο να χάσουν τα σπίτια τους.
Μάλιστα, καθημερινά δεκάδες πολίτες κάνουν… ουρά έξω από τα γραφεία της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ώστε να ενημερωθούν για τις κινήσεις που μπορούν να προβούν.
«Αυτή τη στιγμή στα γραφεία της Ένωσης επικρατεί το αδιαχώρητο με πολλούς χρεωμένους πολίτες να έρχονται για να τους παρέχουμε συμβουλές για το αν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Μας καταθέτουν το οικονομικό τους προφίλ και τους συμβουλεύουμε για τις κινήσεις που μπορούν να κάνουν ώστε να μην χάσουν την περιουσία τους», επισημαίνει μιλώντας σχετικά στο cretapost, η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Ι. Μελάκη και παράλληλα συμπληρώνει: «Πρέπει να γνωρίζεται ότι η κάθε περίπτωση πολίτη είναι ξεχωριστή. Άλλος είναι χρεωμένος σε μία τράπεζα, άλλος σε ασφαλιστικά ταμεία, άλλος στο κράτος. Άλλοι μπορεί να οφείλουν σε έναν, άλλοι σε πολλοί. Εμείς κοιτάμε ποια είναι η ακριβής κατάσταση και αν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Επίσης αν οι πολίτες αμφισβητούν το χρέος θα πρέπει να στραφούν σε αγωγή».
«Έμφραγμα» στα Ειρηνοδικεία
Έμφραγμα… προκαλούν οι αιτήσεις των πολιτών για την ένταξη στο νόμο Κατσέλη σε όλα τα Ειρηνοδικεία της χώρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αν κάποιος κινήσει τώρα τις διαδικασίες για ένταξη στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου μπορεί να περιμένει μέχρι και τρία χρόνια για να εκδικαστεί η υπόθεσή του.
Στόχος η προστασία του καταναλωτή
Σαν κύριο στόχο της Ένωσης είναι να προστατεύει τα συμφέροντα του καταναλωτή γι’ αυτό και – όπως εξηγεί η κ. Μελάκη – «η Ένωση είναι μαζί με τον καταναλωτή μέχρι το τέλος γι’ αυτό άλλωστε υπάρχει στον τίτλο και η λέξη προστασία. Η προστασία που παρέχει η Ένωση δεν μπορεί να την παρέχει ένας δικηγόρος. Το δικηγορικό γραφείο είναι ένα επαγγελματικό γραφείο, όπως κάθε επαγγελματικό γραφείο».
Παράλληλα, η Ένωση δεν ασχολείται μόνο με το θέμα της ένταξης ενός υπερχρεωμένου δανειολήπτη στο νόμο Κατσέλη αλλά και με μία σειρά άλλων θεμάτων.
«Ασχολούμαστε με το περιβάλλον, την υγεία, τις ασφάλειες και ο,τιδήποτε έχει να κάνει με αγορά και ασφάλεια προϊόντων. Ο κόσμος βέβαια έρχεται σε εμάς και για άλλα προβλήματα που έχει όπως εξαπάτηση από κάποια εταιρία», ανέφερε σχετικά η κ. Μελάκη.
Σημαντική η βοήθεια από τους εθελοντές
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης λειτουργεί κυρίως με εθελοντές.
«Έχουμε περίπου 70 εθελοντές οι οποίοι δίνουν και την ψυχή τους στην Ένωση αλλά και τους πολίτες που στρέφονται σε εμάς για βοήθεια. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο καθώς οι εθελοντές δεν είναι υπάλληλοι. Όποτε μπορούν έρχονται και προσφέρουν την βοήθειά τους. Ευτυχώς όμως έχουμε βρει ένα σύστημα κι εξυπηρετούμε τους πολίτες που ζητούν την συνδρομή μας», υπογράμμισε σχετικά η κ. Μελάκη.

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Είναι αναστρέψιμη η βλάβη;


Μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες είναι ικανές να απαλλάξουν από τα ενοχλητικά συμπτώματα τους ανθρώπους που πάσχουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις. Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένες που χρήζουν ειδικής φροντίδας.


«Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μια χρόνια πάθηση που επηρεάζει σχεδόν το 20% των ενηλίκων. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν περιστασιακή καούρα, μερίδα ασθενών υποφέρουν από καθημερινές ενοχλήσεις.


Δυστυχώς με την πάροδο των ετών η νόσος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές αν παραμείνει χωρίς θεραπεία, με συνέπεια αφενός την έκπτωση της ποιότητας ζωής του ασθενή αλλά και την κατακόρυφη αύξηση του ήδη σημαντικού κόστους αντιμετώπισής της» προειδοποιεί ο γενικός χειρουργός Δρ Αναστάσιος Ξιάρχος, Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής.


Κύρια αιτία της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ) είναι η χαλάρωση του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα. Όπως μας εξηγεί ο Δρ Ξιάρχος, όταν ένα άτομο καταπίνει, ένα πολύπλοκο σύνολο μυών στο στόμα και στη γλώσσα τίθεται σε λειτουργία προκειμένου να μετακινηθεί το φαγητό στον οισοφάγο, που δεν είναι άλλο παρά ένας στενός σωλήνας που συνδέει τον λαιμό με το στομάχι. Στο κάτω μέρος του οισοφάγου υπάρχει ένας δακτύλιος μυών, ο κάτω οισοφαγικός σφιγκτήρας, ο οποίος φυσιολογικά χαλαρώνει για να επιτρέψει τη δίοδο της τροφής από τον οισοφάγο στο στομάχι, αλλά στα άτομα με ΓΟΠ χαλαρώνει υπερβολικά και επιτρέπει στα στομαχικά οξέα να επιστρέψουν στον οισοφάγο και ορισμένες φορές στο στόμα. Συνέπεια αυτού είναι η πρόκληση βλαβών στον βλεννογόνο του οισοφάγου (που δεν διαθέτει τόσο σκληρό περίβλημα όσο το στομάχι), αλλά και άλλων δομών.


Αυτή η παλινδρόμηση των οξέων μπορεί να προκαλέσει καούρα στην περιοχή του στομάχου, στο στήθος και/ή στον λαιμό και για να απαλλαγούν οι ασθενείς απ’ αυτή ξοδεύουν σημαντικά ποσά σε μη συνταγογραφούμενα και συνταγογραφούμενα φάρμακα.


Οι περισσότεροι άνθρωποι με ΓΟΠ έχουν ήπια συμπτώματα που είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με επιτυχία μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής, όπως είναι η διακοπή του καπνίσματος, η απώλεια βάρους και η κατανάλωση μικρότερων μερίδων φαγητού, αλλά και με την αποφυγή ορισμένων τροφών που πυροδοτούν τα συμπτώματα (αλκοόλ, εσπεριδοειδή, καφεΐνη, ανθρακούχα αναψυκτικά, τηγανητά και λιπαρά, κρεμμύδια/σκόρδα, μέντα και δυόσμος κ.ά.).


Οι αλλαγές αυτές συνήθως επιτρέπουν, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, στο σώμα να θεραπευτεί και αυτό σημαίνει ότι δεν θα προκύψει μακροχρόνια βλάβη. Ωστόσο, ορισμένες φορές δεν αρκούν και τα συμπτώματα εμμένουν, οπότε είναι πιθανό να προκληθούν σοβαρές παθήσεις, όπως στένωση οισοφάγου, διαβρωτική οισοφαγίτιδα, οισοφάγος Barrett, προβλήματα στα δόντια και στο στόμα αλλά και κρίσεις άσθματος.

Ειδικότερα, η παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου προς τον οισοφάγο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του με την πάροδο των ετών, να δημιουργήσει δηλαδή ουλές σ’ αυτόν αλλά και στένωσή του σε κάποιο σημείο, με αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσκολιών στη διέλευση της τροφής ακόμα και των υγρών απ’ αυτόν, που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε δυσφαγία (πρόβλημα κατάποσης). Πρόκειται για μια πάθηση που απαιτεί θεραπεία.


Ο ερεθισμός και η φλεγμονή που προκαλείται από τα οξέα του στομάχου μπορεί να προκαλέσουν επίσης και μια πάθηση γνωστή ως διαβρωτική οισοφαγίτιδα, κατά την οποία είναι υπαρκτός ο κίνδυνος αιμορραγίας, που γίνεται αντιληπτή είτε από τα σκουρόχρωμα κόπρανα, είτε στον εμετό. Τα έλκη στον οισοφάγο μπορεί να προκαλέσουν μακροχρόνια αιμορραγία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία, μια σοβαρή κατάσταση που χρήζει άμεσης προσοχής.


Ακόμα πιο σοβαρή επίπτωση, αν και σπάνια, είναι μια πάθηση που ονομάζεται οισοφάγος Barrett, καθώς οι ασθενείς διατρέχουν κίνδυνο για καρκίνο του οισοφάγου λόγω μη φυσιολογικών, προκαρκινικών αλλαγών στα κύτταρά του. Ένα άτομο με οισοφάγο Barrett είναι 40 ή και 50 φορές πιο πιθανό να αναπτύξει καρκίνο του οισοφάγου συγκριτικά με εκείνους που δεν πάσχουν από τη νόσο. Η σοβαρή και μακροχρόνια ΓΟΠ, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η χαμηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών αποτελούν παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση του οισοφάγου Barrett.


Από τα οξέα του στομάχου μπορεί να προκληθεί διάβρωση του σμάλτου των δοντιών, όσοι δε πάσχουν από σοβαρή ΓΟΠ είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν ασθένειες των ούλων και στοματικές φλεγμονές, αλλά και να απολέσουν τα δόντια τους, πιθανώς λόγω του αναποτελεσματικού σάλιου.


Μεγάλο ποσοστό ασθενών υποφέρουν ταυτόχρονα και από άσθμα γιατί η παλινδρόμηση του οξέος στον οισοφάγο μπορεί να προκαλέσει ανοσοαπόκριση, κάνοντας τους αεραγωγούς πιο ευερέθιστους. Μικρές ποσότητες οξέος μπορεί επίσης να καταλήξουν στο στόμα και στη συνέχεια να εισπνευστούν, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει επίσης φλεγμονή και ερεθισμό των αεραγωγών, με συνέπεια την πρόκληση κρίσεων άσθματος. Επίσης, τα φάρμακα για το άσθμα μπορεί να χαλαρώσουν τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα, καθιστώντας τα συμπτώματα της νόσου χειρότερα.


Τα άτομα με ΓΟΠ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο και για άλλες παθήσεις του αναπνευστικού και του λαιμού, όπως χρόνια λαρυγγίτιδα, χρόνιο βήχα και/ή συνεχή τάση καθαρίσματος του λαιμού, κοκκιώματα, βραχνή φωνή και δυσκολία στην ομιλία, πνευμονία λόγω εισρόφησης (συχνά επαναλαμβανόμενη και σοβαρή), ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και διαταραχές ύπνου.
Είναι, επομένως, επιβεβλημένος ο έλεγχος των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, προς αποφυγή όλων αυτών των σοβαρών περιπτώσεων της.


Η φαρμακευτική αγωγή με αντιόξινα, H2-υποδοχείς της ισταμίνης ή αναστολείς της αντλίας πρωτονίων σε ορισμένες περιπτώσεις αποδίδει. Όταν όμως ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτή, η μόνη λύση είναι η χειρουργική επέμβαση.


«Για τη εξάλειψη των συμπτωμάτων της ΓΟΠ οι χειρουργοί διορθώνουν τη διαφραγματοκήλη και ενδυναμώνουν τη βαλβίδα του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα, τυλίγοντας τον θόλο του στομάχου γύρω από το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου. Αυτό γίνεται είτε με λαπαροσκοπική θολοπλαστική κατά Nissen ή θΘολοπλαστική 360°, είτε με λαπαροσκοπική θολοπλαστική κατά Toupet ή θολοπλαστική 270°. Πρόκειται για δύο πολύ αποτελεσματικές μεθόδους που προσφέρουν απαλλαγή από τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης» διευκρινίζει περαιτέρω ο Δρ Αναστάσιος Ξιάρχος.


Αφού ελεγχθούν με οποιονδήποτε τρόπο τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, παύει και η δημιουργία περαιτέρω βλάβης στον οισοφάγο, στον λαιμό ή στη στοματική κοιλότητα.

Κέρδος online   13/12/2017 7:30