Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης:"Μηδενικές δόσεις" για κόρη, γαμπρό και μητέρα, θα πληρώσει μόνο για μιά πενταετία, ο εγγυητής πατέρας

ΔΕΛΤΊΟ   ΤΎΠΟΥ  5-12-2016


  Μεγάλη νομική σημασία , έχει η  απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, όπου  σε δανεισμό σε τράπεζες, συμμετείχε ολόκληρη οικογένεια (κόρη, γαμπρός, μητέρα ,πατέρας) είτε ως οφειλέτες, είτε ως εγγυητές ,σε δύο δάνεια,και σε χρέος 49.601,69 ευρώ.
  Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στην οποία από την αρχή απευθύνθηκαν οι δανειολήπτες και με την συμβουλευτική και επιστημονική της καθοδήγηση εντάχθηκαν στο ν.Κατσέλη, μια και η εξωδικαστική προσπάθεια  με τις τράπεζες απέτυχε, πρόκειται για ζευγάρι με ένα ανήλικο τέκνο,όπου ο σύζυγος υπήρξε οφειλέτης ,σε ένα καταναλωτικό δάνειο ,η δε σύζυγος σε ένα στεγαστικό, με τους γονείς εγγυητές και στους δύο οφειλέτες.
Το ζευγάρι,  όταν δανείστηκε εργαζόταν αμφότεροι, ο σύζυγος  ως υδραυλικός, επιχείρηση την οποία μετέπειτα έκλεισε  και η σύζυγος ως  Ιδιωτ.υπάλληλος, σήμερα και οι δύο τυγχάνουν άνεργοι.Μοναδικό τους εισόδημα είναι, ένα ενοίκιο .από ένα κατάστημα των 500 ευρώ μηνιαίως, με το οποίο καλύπτουν τα βιοτικά τους έξοδα ,οι ίδιοι και το ανήλικο τέκνο τους.
Όσο αφορά τους γονείς, εγγυητές, διαθέτουν την σύνταξη του ΙΚΑ του πατέρα, η μητέρα δεν υπήρξε ποτέ εργαζομένη.
  Περιουσιακά στοιχεία,διαθέτουν όλοι. τόσο σε αστικά ακίνητα όσο  και σε αγροτικά . Παρά ταύτα, το αιτούμενο στην διάσωση, ήταν μία διώροφη κατοικία, στην οποία η κόρη είχε την υψηλή κυριότητα και οι γονείς της ,είχαν την επικαρπία αυτού.
  Το σημαντικό σαυτή την απόφαση εστιάζεται στο ότι, το Δικαστήριο των Χανίων, αποφάσισε να απαλλάξει τελείως, τον γαμπρό και την μητέρα, καθώς δεν είχαν εισόδημα από καμία πηγή.
Επίσης αποφάσισε:
α)Στην καταβολή "μηδενικών δόσεων" για γαμπρό , ο οποίος υπήρξε οφειλέτης σε καταναλωτικό δάνειο και σε μητέρα, και κόρη "μηδενικές καταβολές" συμμετείχαν ,ως εγγυήτριες, στο καταναλωτικό δάνειο του γαμπρού και συζύγου της δεύτερης
β)Στην καταβολή μηνιαίας δόσης των 200 ευρώ, από τον εγγυητή πατέρα, για μια πενταετία ΜΟΝΟ
γ)Δόθηκε "Περίοδο χάριτος" για το στεγαστικό  δάνειο πενταετία, για την κόρη
δ)Διάσωση όλης της περιουσίας , για όλους ,για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης,
ε)Καταβολή  από την κόρη , δόσης 208,89 ευρώ ,για 15 χρόνια, για το στεγαστικό δάνειο, αφού έγινε η αφαίρεση του ποσού των καταβολών,που είχε καταβάλει , ο εγγυητής πατέρας.
Συμπερασματικά : Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αλλά και για την ίδια την οικογένεια, θεωρείται μία σημαντική απόφαση, που ανακούφισε  από το βραχνά του χρέους, και από τις καθημερινές οχλήσεις των εισπρακτικών.

Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη(ΦΕΚ Α' 166/05-08-2008)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
(Για την παρακατάθεση των μετρητών, του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, σε δεσμευμένο άτοκο λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσμευμένων χρηματικών απαιτήσεων για τα εγκλήματα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο βλέπε άρθρα 1-9 του ν. 4312/2014)

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

  ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  Αρθρο 1. Σκοπός
 • Αρθρο 2. Αντικείμενο
  1. Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως αυτά τα αδικήματα ορίζονται κατωτέρω, καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν.
  2. Νομιμοποίηση εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), που προβλέπονται στο άρθρο 3, αποτελούν οι ακόλουθες πράξεις:
  α) Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του.
  β) Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες.
  γ) Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης ή της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες.
  δ) Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.
  ε) Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μιας ή περισσότερων από τις πράξεις που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α' έως δ' και η συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα.

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ , ΔΕΗ, ΟΤΑ , ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ


Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναλαμβάνει για τα μέλη της , την άμεση και ανέξοδη διαμεσολάβηση για τη φιλική διευθέτηση διαφορών των καταναλωτών με Τράπεζες ,Δημόσιο ,Ασφαλιστκά ταμεία και διαφορές του ιδιωτικού τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα διαμεσολάβησης ,για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους αλλά και καταγγελίες τους προς προμηθευτές ,για ζητήματα που φρονούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους ή συνιστούν προσβολή των οικονομικών συμφερόντων τους.
Τρόποι υποβολής αναφορών
Υποβολή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Ένωσης
Αποστολή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου (Πλ.1866 αριθ.2 Χανιά
Αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας-fax (2821092306)
Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (epkxan@gmail.com)
Καταγγελίες
Συμπλήρωση του υποδείγματος καταγγελίας, (χορηγείται από την Ένωση)
Καταγραφή της καταγγελίας σε κόλλα αναφοράς, η Υπεύθυνη Δήλωση
Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την καταγγελία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν και όλα τα έγγραφα που θεωρούν χρήσιμα για τη διερεύνηση της αναφοράς τους (αντίγραφα συμβολαίων, αντίγραφα τιμολογίων, αντίγραφα αποδείξεων αγοράς, σχετική αλληλογραφία κ.λπ).
Προϋποθέσεις παραλαβής αναφορών
1. Να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος
Ονοματεπώνυμο
Πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
2. Να υπάρχουν τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας της καταγγελλόμενης επιχείρησης
Επωνυμία ή/και διακριτικός τίτλος
Πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
3. Να είναι η αναφορά ενυπόγραφη και σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής (ταχυδρομείο, fax, e-mail) να επισυνάπτεται αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ως αποδεικτικό της ταυτότητας του καταγγέλλοντος)
4. Να υπάρχει σαφής περιγραφή της καταναλωτικής διαφοράς, ακριβής προσδιορισμός της ζημίας ή της βλαπτικής συνέπειας που έχει υποστεί ο καταγγέλλων και ευκρινώς διατυπωμένο αίτημα διαμεσολάβησης προς την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Μπορεί η σύμβαση εργασίας να είναι προφορική ? ? ?; Πότε απαιτείται έγγραφη σύμβαση εργασίας ? ? ?.


Η σύμβαση εργασίας μπορεί να συναφθεί είτε γραπτώς είτε προφορικώς ακόμα και σιωπηρά, όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του και ο εργοδότης δεν αντιτίθεται σε μία τέτοια προσφορά, στα πλαίσια πάντα της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (361 Α.Κ).
Η συμφωνία για την απασχόληση όμως, κατά ρητή απαίτηση των σχετικών διατάξεων θα πρέπει να είναι γραπτή, στις παρακάτω περιπτώσεις:
Όταν συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση (άρθρο 2 του Ν.3846/2010).
Για την παροχή εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α) απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ Ε.Π.Α (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού ( άρθρο 124 του Ν.4052/2012).
Όταν ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ο έγγραφος τύπος της συμφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των (10) εργασίμων ημερών (άρθρο 41 του Ν. 3986/2011).
Όταν υπάρχει μετάκληση πολιτών τρίτης χώρας, για παροχή εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 12 του Ν.4251/2014).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 156/1994 ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει είτε με την παράδοση προς τον εργαζόμενο έγγραφης σύμβασης εργασίας, είτε με την παράδοση προς τον εργαζόμενο εγγράφου, το οποίο θα πρέπει να περιέχει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία με τους βασικούς όρους εργασίας. Επομένως το Π.Δ 156/1994 δεν επιβάλλει οπωσδήποτε την κατάρτιση έγγραφης σύμβασης εργασίας.
Το εν λόγω Π.Δ δεν έχει ως σκοπό να επιβάλλει στον εργοδότη νέους όρους και συνθήκες εργασίας ή οποιαδήποτε μεταβολή των υφισταμένων, αλλά καθιερώνει απλά υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώσει τον εργαζόμενο για τους ισχύοντες όρους και συνθήκες εργασίας, όπως αυτοί καθορίζονται είτε από τον νόμο είτε από την ατομική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.
Η υποχρέωση ενημέρωσης αφορά δηλαδή την ήδη υπάρχουσα νομική κατάσταση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και δεν δημιουργεί νέα κατάσταση ή νέα συμφωνία, αφού το εν λόγω Π.Δ δεν αποτελεί πηγή δικαίου, αλλά έχει απλά ενημερωτικό χαρακτήρα.
(ΑΠ251/2012,ΑΠ1494/2010,ΑΠ860/2010,ΑΠ1100/2009,ΑΠ277/2009,ΑΠ1437/2006,ΑΠ711/2005).
Σχολιάστε

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαίωση τρίτεκνης μητέρας με Προσωρινή Διαταγή"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 29-11-2016Ειρηνοδίκείο  Ηρακλείου
  Χαρά έφερε , η με ημερ. 7-11-2016 Προσωρινή Διαταγή , για τρίτεκνη μητέρα, Δημόσιο Υπάλληλο ,από την Ειρηνοδίκη Ηρακλείου , όπου όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας της και ρύθμιση  του χρέους της
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται:
 Για  δανειολήπτρια, από την περιοχή του Δήμου Ηρακλείου , έγγαμη  με σύζυγο με σοβαρά προβλήματα  υγείας.
Το συνολικό  χρέος της , είναι  29.069ευρώ, σε τρις  τράπεζες, ως οφειλέτης. 

Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτει
1.230 ευρώ, από τον μισθό της
 
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν


α)κατοικία 100 τ.μ
β)από Ι.Χ
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αφού έλαβε υπόψη του,το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι των διαδίκων και τα επιδειχθέντα έγγραφα, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει ,λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και εισοδηματικής τους κατάστασης του συνόλου των χρεών τους και της οικονομικής  τους δυνατότητας σύμφωνα δε με τις βιοτικές τους ανάγκες,  την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, εναντίων των  αιτούντων και την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
4)Ορίζει μηνιαία δόση 80,00 ευρώ,  , έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης, 

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο των Χανίων  είναι  σημαντική , για την οικογένεια  των  δανειοληπτών ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία, (λόγω μειωμένης ρευστότητας), που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους στην εν λόγω νομοθεσία
 


Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οικογένεια δανειοληπτών, ρύθμισε τράπεζες, νερό ,ρεύμα, με τον ν.Κατσέλη"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 28-11-2016

  Θετική ήταν, η Προσωρινή Διαταγή , για πάφτωχη οικογένεια  δανειοληπτών , με  δύο ανήλικα τέκνα, από την Ειρηνοδίκη Χανίων , όπου όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας τους ( κύρια κατοικία , οικόπεδο ,Ι.Χ) και ρύθμισε το σύνολο των χρεών τους, σε τράπεζες, ΔΕΗ, ΑΕΥΑΧ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται:
 Για  οικογένεια δανειοληπτών, από την περιοχή του Δήμου Χανίων ,ο σύζυγος είναι περιστασιακά εργαζόμενος  η δε σύζυγος, εποχιακά εγραζόμενη.
Το συνολικό  χρέος, του  συζύγου είναι 63.159 ευρώ, σε διάφορες τράπεζες, είτε ως  οφειλέτης, ή εγγυητής  η δε σύζυγος 87.992,19 ευρώ, σε τράπεζες
ΔΕΗ, ΑΕΥΑΧ..Συνολικά η οικογένεια  οφείλει το ποσό των 151.151,19 ευρώ .
Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτουν 

 α) ο οφειλέτης,επίδομα ΟΑΕΔ ευρώ

 β) η οφειλέτρια 515,00 ευρώ, από καθαρά από εργασία
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν

ο οφειλέτης

α)κύρια κατοικία 119 τ.μ ,κατά 50% ιδιοκτησία 
 β)οικόπεδο 293,36 τ.μ,κατά 50% ιδιοκτησία 
γ)Ι.Χ 50% ιδιοκτησία
 η οφειλέτρια 
α)κατοικία  119 τ.μ ,κατά 50% ιδιοκτησία της
 β)οικόπεδο 293,36 τ.μ,κατά 50% ιδιοκτησία της
 γ)Ι.Χ 50% ιδιοκτησία της
 
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του,το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι των διαδίκων και τα επιδειχθέντα έγγραφα, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει ,λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και εισοδηματικής τους κατάστασης του συνόλου των χρεών τους και της οικονομικής  τους δυνατότητας σύμφωνα δε με τις βιοτικές τους ανάγκες,  την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, εναντίων των  αιτούντων και την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
4)Ορίζει μηνιαία δόση70,00 ευρώ,  και για την σύζυγο 30,00 ευρώ , έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης, 

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο των Χανίων  είναι  σημαντική , για την οικογένεια  των  δανειοληπτών ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία, (λόγω μειωμένης ρευστότητας), που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους στην εν λόγω νομοθεσία
 


Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ, Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ


Γράφει η Ιωάννα Μελάκη
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Αγοράς και Καταναλωτή.

Μια και η απορία μου είναι μεγάλη, σχετική με το Ελβετικό Φράγκο, που έχει βυθίσει μεγάλο αριθμό των Ελλήνων δανειοληπτών σε αδιέξοδη λύση ,ψάχνω, περιμένοντας την Κυβερνητική απάντηση, για το "παιχνίδι" που στήθηκε για χιλιάδες Έλληνες καταναλωτές ,που παραπλανήθηκαν από τις Τράπεζες ,όταν ζήτησαν στεγαστικό δάνειο ,για να βάλουν κάτω από ένα κεραμίδι σπιτιού τα παιδιά τους και εκείνες τους δάνειζαν Ελβετικό Φράγκο, είναι δύσκολο να επέμβει αυτοδίκαια ένας Εισαγγελέας;
Διότι εδώ υπάρχουν αδικήματα του Ποινικού Δικαίου (παραπλάνηση και κλοπή )
Οι απλοί πολίτες ,τώρα που "κατάλαβαν" που τους οδήγησαν ,τα όμορφα λόγια τα μεγάλα των τραπεζών, καταγγέλλουν τις τράπεζες, καταφεύγοντας στα Δικαστήρια είτε Συλλογικά , είτε ατομικά ,καταθέτοντας Αγωγές, διεκδικώντας τα νόμιμα δικαιώματά τους , οι διαχρονικές Κυβερνήσεις γιατί κωφεύουν;
Γιατί δεν παίρνεται πολιτική απόφαση, για να σωθούν χιλιάδες πολίτες αυτής της Χώρας ,που ζουν κάτω από το άγχος του δανεισμού ,που δεν έχει τέλος;
Κάποιοι φωστήρες ,ρίχνουν το βάρος στους δανειολήπτες ,ότι όφειλαν να κάνουν υπεύθυνο δανεισμό και ότι είχαν ενημερωθεί επαρκώς, η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες που ζητούσαν στεγαστικό δάνειο ,είχαν λάθος πληροφόρηση για το επενδυτικό πακέτο που αγόρασαν, γιατί δεν ήξεραν για την επένδυση ....πίστευαν σε δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους ...'ομως το δάνειο ήταν με κάποιο τρόπο απάτη , αφού ο δανειζόμενος, δεν κατείχε το γνωστικό πεδίο του πιστωτικού συστήματος, για να αντιληφθεί την πολυπλοκότητα του δανεισμού.Φως καθαρό υπέρ του δανειζόμενου είναι πλέον το"τρύκ" του Ελβετικού Φράγκου, και ορθά τα Δικαστήρια δικάζουν υπέρ των δανειοληπτών, παρά ταύτα, η αδικία είναι ότι οι εκάστοτε δικαστικές αποφάσεις για να τελεσιδικίσουν είναι χρονοβόρες και οι δανειολήπτες οικονομικά πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν.Οι ενήμερες δόσεις γίνονται κόκκινες και το οφειλόμενο κεφάλαιο, αντι να μειωθεί, ως θα έπρεπε , αυξάνεται συν τοις άλλοις και η αξία του ακινήτου μειώνεται.
Επειδή ζούμε σε ένα Κράτος δικαίου, δεν μπορούμε πλέον να νοιώθουμε αυτή την ορατή αδικία, σε βάρος πολιτών που δανίστηκαν για να αποκτήσουν ένα σπίτι, να τους κυνηγά ο εφιάλτης του Ελβετικού Φράγκου.
Εδώ οφείλουμε όλοι μας να φανούμε αλληλέγγυοι στους συμπολίτες μας , ζητώντας από την Πολιτεία να δώσει άμεσα λύση , δεν πάει άλλο...ας απεγκλωβιστούν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι από τον βραχνά του επενδυτικού προϊόντος ,με την ονομασία Ελβετικό Φράγκο !!!.